แนวคิดและหลักการการพยาบาลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดี สุขภาพเสี่ยง และเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและฉุกเฉิน การส่งเสริมการเจริญเติบโต การส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการและบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น กระบวนการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางและการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด หลักการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยรุ่น ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และฉุกเฉิน การใช้กระบวนการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง บทบาทการดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาและแนวโน้มด้านกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ในภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะเจ็บป่วย ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลการส่งเสริมการเจริญเติบโต โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางและการพยาบาลวัฒนธรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Title

Course descriptions

Nursing practice for newborn babies to adolescents in good health conditions. Health risks And illness Acute, Crisis and Emergencies Family nursing is central to the nursing process. On the basis of ethics, ethics, culture and human rights related to nursing for children and adolescents.


Expected Outcomes of the Program

-->Applies scientific theories and research to implement the advanced nursing role.

-->Demonstrates competence according to national standards and guidelines in the advanced nursing role.

-->Demonstrates knowledge of legal, ethical, fiscal, policy, and leadership issues that impact the delivery of health care in the advanced nursing role.

-->Demonstrates knowledge of legal, ethical, fiscal, policy, and leadership issues that impact the advancement of the nursing profession in the advanced nursing role.

-->Identifies researchable nursing problems and contributes to research studies for advanced nursing and health care practice.   

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล การบริหารจัดการองค์กรสุขภาพ การบริหารบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล การเป็นผู้นำทางการพยาบาล และการบริหารคุณภาพทางการพยาบาล ประเด็นปัญหาและแนวโน้มด้านกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล