สถาปัตยกรรมและการทางานของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอะแกรมเวลาของสัญญาณ การติดต่อกับหน่วยความจา การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุตและอุปกรณ์ประเภทอื่น การประยุกต์ใช้งานของไมโครโพรเซสเซอร์ในระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง และการโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาซี

ปฏิบัติการเสริมความรู้ที่สอดคล้องกับรายวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ 1

การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การสร้างสัญญาณ การแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การสื่อสารกับพอร์ตของไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น กระบวนการอินเตอร์รัพต์และอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์สาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม

ระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อ การประเมินและเลือกอุปกรณ์ หลักการการออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการปรับแต่งระบบสมองกลฝังตัว