ความหมาย และคุณลักษณะเบื้องต้นของภาษา การเรียนรู้ภาษา เนื้อหาที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในด้านต่างๆ การแปรและเปลี่ยนแปลงในภาษา ระบบเสียง การสร้างคำ โครงสร้างประโยค และการแสดงความหมาย โดยเน้นระบบภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการเรียนภาษาอังกฤษ