แนวคิดเชิงคำนวณ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการแก้ปัญหา การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวน เมทริกซ์ คณิตศาสตร์เชิงการจัด และการฝึกปฏิบัติ

กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติ

การวิเคราะห์สภาพความต้องการของสื่อดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติ Need analysis of digital content, design and development of digital content for education, and practice

หลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่งรับเข้า/ส่งออก ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ ตัวดำเนินการ วนซ้ำ(loop) โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่าง ๆ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม