แนวคิด หลักการ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน การใช้กระบวนการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ประเด็นปัญหาและแนวโน้มด้านกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน