ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนการช่วยสูติศาสตร์หัตถการ ตรวจเครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดทันที การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดหลังคลอดทันทีตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน