กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์เมื่อเกิดพยาธิสภาพ ปฏิกิริยาตอบโต้ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ