แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่าง ๆ การจำแนกวัตถุเจือปนอาหาร ประโยชน์เชิงหน้าที่ อันตรายจากวัตถุเจือปนอาหาร วิธีการคำนวณปริมาณการใช้ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร