การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผดุงครรภ์ การพยาบาลผู้คลอดกรณีที่คลอดปกติ และมีความผิดปกติของปัจจัยการคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด การประเมินสภาพทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การใช้ยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว