การปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ พื้นฐานระบบปฏิบัติการวินโดว์ เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ งานธุรการ และฝึกปฏิบัติทักษะพิมพ์งานเอกสารสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ เช่น การจัดการงานเอกสารในสำนักงาน การจัดทำรายงาน การคำนวณ สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล