กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรับผิดชอบในการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติต่อสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย บทบาทและจรรยาบรรณของวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม 

Laws of information technology (IT), responsibilities of information and IT management, ethics in IT, attitudes toward IT professions, computer crimes, impacts of technology on society, analysis of contemporary moral issues, roles and ethics of IT professions to society