การประเมินสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การดูแลรักษาเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุ การทำหัตถการเบื้องต้นด้านศัลยกรรม การบันทึกข้อมูลและการส่งต่อ การใช้กระบวนการพยาบาล ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้น กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของจรืยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเบื้องต้น