แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง บุคลากรในการผลิตรายการ ศัพท์เทคนิค การเขียนบท กระบวนการผลิตรายการ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการ และฝึกปฏิบัติ