แนวคิดและทฤษฎีของการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ในด้านโครงสร้างองค์กร ลักษณะงานในความรับผิดชอบ องค์ประกอบ กระบวนการ บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บทบาท ความรับผิดชอบและจริยธรรมในวิชาชีพสำหรับนักประชาสัมพันธ์