แนวคิด ทฤษฎี และแบบจำลองของการสื่อสารมวลชน พัฒนาการ บทบาท หน้าที่สิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบและจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้ทฤษฏีสื่อสารมงลชนในการปฏิบัติงานและการวิจัย