แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ บทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทคนิคและเครื่องมือ สื่อประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาไทยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การใช้ภาษาสื่อสารในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร บุคลิกภาพและความมั่นใจในการพูดของนักประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์