(หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ 2559) การฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน แก้ไขปัญหาโดยเลือกใช้ทรัพยากรในพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ตามกระบวนการพยาบาลชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล