คุณสมบัติของวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามประเภทของวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลิตผลพลอยได้ เทคโนโลยีสะอาด