แนวคิดและหลักการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานและสื่อมวลชน กลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ