แนวคิดและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ตัวแบบของข้อมูล ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ แบบลาดับขั้น และแบบเครือข่าย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทาบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูลและการใช้งาน ความมั่นคง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบจัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติ