แนวคิดและทฤษฎีการถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพ มุมกล้อง ขนาดภาพ องค์ประกอบภาพ การทำงานและการตั้งค่ากล้องดิจิทัล การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายในงาน นิเทศศาสตร์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์