แนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การรายงานผลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่เลือกสรร