เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคในการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ เทคนิคด้านเสียง การกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เทคนิคสำหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ