แนวคิดด้านองค์การและการจัดการ แนวคิดด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดองค์การ ความหมายและคุณลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารภายในองค์การ นโยบายการติดต่อสื่อสารในองค์การ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การ การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร