ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบในร่างกาย บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสมุนไพร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา Basic knowledge of pharmacology, pharmacokinetic, pharmacodynamics, groups of drug action to body system, national list of essential medicine, herbal medicine, rational drug use, role and responsibility of nurse on drug administration