แนวคิด หลักการ การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย นำใช้กระบวนการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โภชนบำบัด การพยาบาลต่างวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง