ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น วิธีการประเมินสุขภาพของบุคคลโดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้น การทำหัตกรรมที่กำหนด การส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ  และประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น