แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน