ภาษาไทย 

ทักษะการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น การนำเสนอ การจัดทำรายงาน และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาษาอังกฤษ 

Communication skills at a higher level, report writing, and project presentation in industrial technology