แนวคิด หลักการ มโนทัศน์และเจตคติเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุและการชะลอความเสื่อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิตโดยใช้กระบวนการพยาบาล การพยาบาลต่างวัฒนธรรม เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง