ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาล เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้ามเลือด การทำแผลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือบุคคลจมน้ำ ผู้หมดสติเฉียบพลัน