การนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การตัดสินใจจ่ายลงทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำบัญชี