แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์ การกำหนดโจทย์วิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ และการเขียนรายงานวิจัย Concepts, theories, and methodologies of qualitative and quantitative research in communication arts; development of research questions, proposal writing, research instrument construction, data analysis with statistical methods, and research report writing