การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก