ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวในชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการทุกกลุ่มวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชน กฏหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง