•หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน ผังงาน โครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิงวัตถุ คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ข้อมูล คำสั่งควบคุมโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์