แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล กระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล นวัตกรรมการพยาบาลต้นแบบ การฝึกทดลองปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่เลือกสรร โครงการออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาล จริยธรรรมการวิจัย สิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง