แนวคิดและหลักการ การพยาบาลมารดาและทารก การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จิตสังคมของมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอต และทารกแรกเกิดภาระโกชนาการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นำใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกล้วยนมแม่ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพยาบาลต่างวัฒนธรรม นวัตกรรมสูติศาสตร์ ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง