การพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การรายงานขั้นสูง การแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการจิตทัศน์ข้อมูล กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ Program development, business data analysis, big data management, advanced reporting, data visualization, case studies, and practice