แนวคิด และหลักการการผดุงครรภ์ การวินิจฉัยการพยาบาลและการส่งต่อสตรีตั้งคครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดภาวะโภชนาการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนกระบวนการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพยาบาลต่างวัฒนธรรมนวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง