ความสำคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชนองค์ประกอบของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงินและแผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ โดยเน้นการเขียนและ การนำเสนอแผนธุรกิจ