แนวคิด และหลักการการพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอาชีวอนามัย การพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการพยาบาลชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลต่อเนื่องแก่บุคคลแลครอบครัว เทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน กลวิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชนกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง