แนวคิด หลักการและขอบเขตการรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การส่ง ตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยและการรักษาโรคเบื้องต้นตามกลุ่มอาการทางอายุรกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การดูแลรักษาโรคเบื้องต้นด้านศัลยกรรม การจำแนกการรักษาและการ พยาบาลส่งต่อกลุ่มผู้ป่วยอาการฉุกเฉิน การสาธารณภัยและภัยพิบัติประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง การฝึกทดลองปฏิบัติการการรักษาโรค เบื้องต้น การพยาบาลสาธารณภัยและภัยพิบัติ