พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์ม กระบวนการผลิตรายการ ระบบวิทยุและระบบโทรทัศน์ เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ในการออกอากาศ และการประเมินคุณภาพรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม