แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรในการผลิตรายการ การสื่อความหมายด้วยภาพ มุมกล้อง ขนาดภาพ องค์ประกอบภาพ การจัดแสง ศัพท์เทคนิค การเขียนบท กระบวนการผลิตรายการ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการ และฝึกปฏิบัติ