แนวคิด หลักการ มโนทัศน์และเจตคติเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สุงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุและการชะลอความเสื่อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สุงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ การพยาบาลผู้สุงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิตโดยใช้กระบวนการพยาบาล การพยาบาลต่างวัฒนธรรม เลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง