ความรู้พื้นฐานชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติ หน้าที่ กลไกการทำงานชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐาน โครงสร้าง หน้าที่ เมทาบอลิซึมและพันธุกรรมของจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกัน เชื้อที่ทำให้เกิดโรค การป้องกัน การควบคุม และการทำลายเชื้อโรค การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ฝึกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุล การย้อมสีเชื้อ การเพาะจุลชีพ การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพ และการทดลอง ที่เกี่ยวข้อง