แนวคิดและหลักการ การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย นำใช้กระบวนการพยาบาล ในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ระบบ ตา หู คอ จมูก ระบบความสมดุลของสารน้ำ เกลือแร่ และกรดด่าง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบโลหิตและน้ำเหลือง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มะเร็ง และนรีเวชวิทยา การพยาบาลก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด การส่งเสริมการฟื้นตัว การจัดการความปวด การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โภชนบำบัด การพยาบาลต่างวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโน้ม สิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง