โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการทํางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ของระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ กลไกรควบคุมการทำงานของระบบในร่างกาย ฝึกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2