ลอจิก ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การหาผลรวม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวน ความสัมพันธ์เวียนเกิด ต้นไม้ ทฤษฎีกราฟ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ใดภาษาหนึ่ง